AIA Issara Plus ให้อิสระในการหยุดพักชำระเบี้ย หากมีเรื่องฉุกเฉินจำเป็นเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) ประกันสำหรับคนรักอิสระ
– ให้อิสระในการเพิ่มหรือลดความคุ้มครองชีวิตตามที่คุณต้องการ โดยเพิ่มได้สูงสุดถึง 250 เท่า ของเบี้ยประกัน*
– ให้อิสระในการหยุดพักชำระเบี้ยหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยความค้มครองยังคงอยู่**
– ให้อิสระในการเลือกลงทุนได้ด้วยตัวเอง
– มอบความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง***

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

#AIAThailand
#AIAIssaraPlus #เอไอเออิสระพลัส #ประกันสำหรับคนรักอิสระ
#AIAUnitLinked

* จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับเพศ อายุและประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
** สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (RPP) และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี
*** การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์และกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

Related Videos