Muang Sing Historical Park - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ แหล่งโบราณเมืองครุฑ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

English

ตำแหน่งที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้ง

โบราณสถานหมายเลข 4

โบราณสถานหมายเลข ๔

อยู่ห่างจากจากกำแพงด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข ๑ ไปประมาณ ๒๓๖.๕๐ เมตร เป็นฐานอาคารคล้ายห้องแถว ๔ ห้อง ก่อด้วยศิลาแลง เป็นพื้นชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกัน แต่ละห้องกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๖.๖๕ เมตร ระยะเรียงห่างกัน ๐.๕๐ เมตร พื้นบางส่วนปูด้วยศิลาแลงได้พบกรวดแม่น้ำและทรายอัดแน่น ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าเป็นฐานรากของอาคาร ทางด้านทิศเหนือของอาคารพบแท่นฐานประติมากรรมหินทรายตั้งอยู่

รูปภาพ